Obchodní podmínky internetové aplikace BEZŠANONU.sk

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice

 1. V těchto obchodních podmínkách:

"Provozovatel" je Společnost NeoTax s.r.o., IČ: 02189909, se sídlem Pod děkankou 1694/4, Praha 4;

"Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem BEZŠANONU.sk, mezi jejíž hlavní funkcionality patří online fakturace a vedení účetnictví, která je dostupná z internetové adresy firma.bezsanonu.sk ;

"Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;

"Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP a na stránce www.bezsanonu.sk;

"Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;

"Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

"Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;

"VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 1. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 1. Zobrazení tlačítka s názvem " Potvrdit " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko " Potvrdit " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

 3. Zaškrtnutím volby "Souhlasím s obchodními podmínkami." a následným kliknutím na tlačítko Potvrdit v uživatelském prostředí Aplikace Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

 4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP:

 1. Užívání Aplikace

 1. Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

 2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

 3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

 4. Provozovatel je po předchozím upozornění oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli, pokud je Uživatel v prodlení s platbou za Licenci nebo pokud Uživatel používá Uživatelský účet v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

 5. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

 6. Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

 7. Provozovatel má právo po předchozím upozornění dočasně omezit nebo znemožnit užívání Aplikace nebo její části, pokud to vyžaduje údržba a vývoj Aplikace.

 8. Uživatel má právo, za podmínek Smlouvy, užívat Aplikaci v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

 9. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 10. V případě, že uživatel používá službu bezúplatně nebo pakliže Uživatel v prodlení s úhradou Licence, vyhrazuje si Provozovatel právo po uplynutí dvanácti kalendářních měsíců od posledního přístupu Uživatele do aplikace Uživatelský účet zrušit.

 1. Databáze

 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

 2. Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace (s výjimkou základních identifikačních údajů Uživatele, jako je jméno / název Uživatele a jeho kontaktní údaje, které je provozovatel oprávněn zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) jsou důvěrné a Provozovatel nemá právo je poskytnout jakékoliv třetí osobě. Tato povinnost Provozovatele se nevztahuje na situace, kdy Provozovateli vznikne povinnost poskytnout informace třetím osobám podle platných právních předpisů.        

 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 1. Osobní údaje a cookies.

 1. Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

 2. Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

 1. Odpovědnost za škodu

 1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

 2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 1. Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

 2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

 3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 1. Povinné informace pro spotřebitele

 1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 1. Rozhodné právo

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 1. Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2016.


Příloha č. 1  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies.

Soubory cookies využíváme pro následující účely:


PŘÍLOHA Č. 2 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,

jakožto uživatel internetové aplikace s názvem BEZŠANONU.sk dostupné v síti Internet z internetové adresy firma.bezsanonu.sk tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je NeoTax s.r.o., IČO: 02189909, se sídlem Pod děkankou 1694/4, Praha 4 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, případně jakýmkoliv zaměstnancem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro vedení evidence uživatelů, zasílání obchodních nabídek správce a marketingové účely.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

VOP BEZŠANONU.sk 06.06.2016/